Diagnostika

DIAGNOSTIKA

 • Využijte diagnostických metod k rozvíjení potenciálu
 • Poznejte lépe sami sebe
 • Poznejte lépe svůj tým

Zaměřujeme se zejména na analýzu rozvojových potřeb klientů. Zjišťujeme situaci klienta, jeho potřeby, předpoklady, dovednosti a postoje pracovníků (např. formou strukturovaných rozhovorů, spolujízd v terénu, prostřednictvím 360° zpětné vazby, assessment a development center apod.). Využíváme různé psychodiagnostické metody. Často využíváme  jungovskou typologii osobnosti podle MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), která umožňuje poznání jednotlivců a analýzu pracovních týmů, zmapování silných stránek a doporučení pro další efektivní rozvoj.


 

 
Sales audit
 • Je pro Vás důležité vědět, jaká je efektivita Vašeho obchodního týmu?
 • Pojďte si vyzkoušet, jak Vám mohou pomoci spolujízdy.
 • Je pro vás obtížné převést obchodní strategii do každodenní práce vašich zástupců?
 • Váháte, která měřítka výkonu vašich obchodních zástupců jsou ta klíčová?
 • Pojďte zjistit, proč konkurence využila diagnostický nástroj zaměřený na audit obchodních týmů a prodejních procesů.
 • Máte zájem o diagnostiku HR a prodejních procesů, silných a slabých stránek celého týmu i jednotlivých obchodních manažerů a obchodních zástupců?

Klíčová témata

 • zjištění silných a slabých stránek jednotlivých prodejců
 • analýza silných stránek (charakteristik) úspěšných prodejců
 • analýza manažerských dovedností manažerů obchodního týmu
 • diagnostika prodejních procesů v obchodním oddělení (týmu)
 • návrh řešení pro další rozvoj jednotlivých členů týmu (prodejců)
 • návrh řešení pro optimalizaci prodeje a týmových procesů 
 • návrh způsobů komunikace a realizace navržených řešení

Hlavní přínosy

 • zjistíte, v čem je váš obchodní tým silný a v čem má naopak rezervy
 • budete schopni vyhodnotit efektivitu vaší obchodní strategie
 • získáte doporučení pro rozvoj celého obchodního týmu i jednotlivých členů
 • budete schopni optimalizovat prodejní a HR procesy

Určeno pro

 • obchodní a prodejní týmy 

Nástoje (formy)

 • individuální rozhovor s managementem obchodního oddělení
 • individuální rozhovor s jednotlivými členy týmu
 • (dvojité a trojité) spolujízdy při výkonu práce
 • development centrum (vč. dohodnuté psychodiagnostiky)

Časový rozsah

 • zpravidla 1 měsíc (v závislosti na velikosti obchodního týmu)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
360° ZV
 • Potřebujete získat detailní podněty pro nastavení individuálních nebo skupinových rozvojových plánů?
 • Chcete lépe poznat potenciál, silné a slabé stránky zaměstnanců Vaší společnosti?
 • Chcete rozvíjet firemní kulturu směrem k otevřené komunikaci a zpětné vazbě?
 • Přemýšlíte nad způsobem, jak vyhodnotit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • 360° zpětná vazba je moderní a efektivní nástroj pro zjišťování potenciálu, úrovně dovedností a popis chování (silných stránek a rozvojových potřeb hodnoceného)
 • konkrétní dovednosti (kompetence) a projevy chování hodnotí sám hodnocený, jeho nadřízený, podřízení, kolegové, interní a externí zákazníci
 • díky anonymitě hodnotitelů lze získat upřímnější a otevřenější zpětnou vazbu
 • on-line forma dotazníků zvyšuje flexibilitu celého procesu hodnocení
 • výsledná individuální zpráva popisuje výsledky hodnocení od jednotlivých skupin hodnotitelů i souhrnnou zpětnou vazbu na jednotlivé dovednosti, interpretaci a užitek výsledků pak ještě zvyšují konkrétní doporučení a komentáře hodnotitelů

Hlavní přínosy

 • rychlým způsobem získáte detailní zpětnou vazbu od svých kolegů, nadřízeného a klientů
 • zjistíte, jak Vás druzí vnímají
 • můžete konfrontovat svůj sebenáhled a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj
 • výstupy z 360° zpětné vazby lze využít při tvorbě individuálních i skupinových rozvojových plánů a pro následné vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu (tréninků i koučování)
 • získáte jeden ze zdrojů informací pro hodnocení a hodnotící rozhovory

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou týmy nebo pracují s klienty (interními i externími)
 • manažery všech úrovní, vedoucí týmů, projektové manažery
 • prodejce, obchodní zástupce a reprezentanty

Formy

 • on-line vyplnění anonymního dotazníku 360° zpětné vazby

Časový rozsah

 • samotné vyplnění dotazníku trvá průměrně 30 minut (v závislosti na počtu sledovaných kompetencí)
 • celý projekt obvykle trvá 6-8 týdnů od zadání zakázky do předání výsledných individuálních reportů

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
DC pro management
 • Znáte ve firmě své talenty?
 • Potřebujete metodu, která Vám pomůže odhalit potenciál zaměstnanců?
 • Zvažujete zavedení Development center, ale nemáte s nimi zkušenost?
 • Chcete nastavit individuální anebo skupinové rozvojové plány?
 • Hledáte metodu, která Vám pomůže změřit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • jedno až dvoudenní program, jehož cílem je zjistit aktuální stav dovedností pracovníka a především pak jeho potenciál k budoucímu rozvoji. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených kritérií nebo kompetencí
 • účastníci během intenzivního programu plní řadu samostatných a interaktivních úkolů (modelové situace, týmová práce, případové studie, prezentace, testy a dotazník, znalostní testy, interview, kompetenční rozhovory)
 • development centrum je vedeno zkušeným moderátorem, účastníky během celého programu hodnotí vyškolení interní a externí hodnotitelé. Development centrum je možné doplnit o průběžnou rozvojovou zpětnou vazbu
 • výstupem je individuální zpráva popisující aktuální úroveň dovedností kandidáta, jeho motivaci, potenciál, dále pak doporučení pro další práci s kandidátem (doporučení dalšího rozvoje, doporučení pro manažera). Na základě výstupů z DC lze také sestavovat individuální a skupinové rozvojové plány

Hlavní přínosy

 • díky intenzitě a rozsahu programu získáte maximum informací pro zhodnocení potenciálu a efektivní nastavení dalšího rozvoje
 • efektivně využijete čas účastníků i zadavatele
 • rozsah získaných informací nabízí široké využití (zpětná vazba, sestavení individuálních rozvojových plánů, nastavení skupinových tréninkových plánů)

Určeno pro

 • všechny úrovně manažerských pozic

Formy

 • Development centrum v délce trvání jednoho dne pro skupinu účastníků
 • 2-denní Development centrum pro vyšší management
 • ½-denní individuální profesní diagnostika (zkrácené DC pro 1-2 účastníky)

Časový rozsah

 • 1-2 týdny fáze přípravy (seznámení s pozicí a společností, nastavení optimální úrovně sledovaných kompetencí, tvorba programu a modelových situací, sestavení diagnostické baterie)
 • 1-2 dny realizace vlastního Development centra
 • 7-10 dnů na vyhodnocení výstupů z DC, sepsání individuálních závěrečných zpráv

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Analýza týmu podle MBTI
 • Zajímá Vás, jaký je potenciál Vašeho týmu?
 • Potřebujete pro zvyšování efektivity znát silné stránky a rozvojová místa členů Vašeho týmu?
 • Jak rozpoznat, co potřebují jednotliví členové týmu k tomu, aby dlouhodobě pracovali efektivně a s vysokou motivací?
 • Jak funguje Váš tým jako celek, co by měl dělat jinak?

Klíčová témata

Hlavní přínosy

 • porozumíte osobnostní typologii dle MBTI
 • získáte přehled o osobnostních typech členů Vašeho týmu
 • poznáte svůj tým z jiného úhlu pohledu 
 • pochopíte silné stránky a rozvojová místa členů Vašeho týmu
 • získáte doporučení, jak lépe vést svůj tým
 • dostanete doporučení pro rozvoj svého týmu

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou  tým
 • členy  týmů
 • všechny, které zajímá využití potenciálu lidí

Formy

 • workshop (vysvětlení metody osobnostní typologie podle MBTI, sebeodhad, osobnostní inventář)
 • konzultace - analýza týmu a doporučení pro rozvoj týmu

Časový rozsah

 • 1 den workshop
 • 3 hodiny konzultace

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE: