Management

MANAGEMENT

Potřebujete rozvinout manažerské kompetence? Připravíme pro Vás 360° zpětnou vazbu a development centra s cílem zjištění úrovně kompetencí a postojů pracovníků, realizujeme tréninky manažerských dovedností a koučování manažerů přímo v terénu nebo formou exekutivního koučování. Často využíváme aplikace osobnostní typologie podle MBTI®, a tím pomáháme manažerům k individuálnímu přístupu k lidem ve svém týmu a k osvojení schopnosti situačního vedení a rozvoji osobního leadershipu. Dále se Coaching Systems věnujeme tréninkům koučovacích dovedností pro manažery, a tak podporujeme manažery ve využívání jedné z nejefektivnějších metod vedení lidí. Pomocí diagnostiky potenciálu, interaktivních tréninků a koučování zvýšíte efektivitu svých týmů, týmovou spolupráci a snadněji dosáhnete plánovaných výsledků a cílů.

 
360° ZV
 • Potřebujete získat detailní podněty pro nastavení individuálních nebo skupinových rozvojových plánů?
 • Chcete lépe poznat potenciál, silné a slabé stránky zaměstnanců Vaší společnosti?
 • Chcete rozvíjet firemní kulturu směrem k otevřené komunikaci a zpětné vazbě?
 • Přemýšlíte nad způsobem, jak vyhodnotit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • 360° zpětná vazba je moderní a efektivní nástroj pro zjišťování potenciálu, úrovně dovedností a popis chování (silných stránek a rozvojových potřeb hodnoceného)
 • konkrétní dovednosti (kompetence) a projevy chování hodnotí sám hodnocený, jeho nadřízený, podřízení, kolegové, interní a externí zákazníci
 • díky anonymitě hodnotitelů lze získat upřímnější a otevřenější zpětnou vazbu
 • on-line forma dotazníků zvyšuje flexibilitu celého procesu hodnocení
 • výsledná individuální zpráva popisuje výsledky hodnocení od jednotlivých skupin hodnotitelů i souhrnnou zpětnou vazbu na jednotlivé dovednosti, interpretaci a užitek výsledků pak ještě zvyšují konkrétní doporučení a komentáře hodnotitelů

Hlavní přínosy

 • rychlým způsobem získáte detailní zpětnou vazbu od svých kolegů, nadřízeného a klientů
 • zjistíte, jak Vás druzí vnímají
 • můžete konfrontovat svůj sebenáhled a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj
 • výstupy z 360° zpětné vazby lze využít při tvorbě individuálních i skupinových rozvojových plánů a pro následné vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu (tréninků i koučování)
 • získáte jeden ze zdrojů informací pro hodnocení a hodnotící rozhovory

Určeno pro

 • všechny, kteří vedou týmy nebo pracují s klienty (interními i externími)
 • manažery všech úrovní, vedoucí týmů, projektové manažery
 • prodejce, obchodní zástupce a reprezentanty

Formy

 • on-line vyplnění anonymního dotazníku 360° zpětné vazby

Časový rozsah

 • samotné vyplnění dotazníku trvá průměrně 30 minut (v závislosti na počtu sledovaných kompetencí)
 • celý projekt obvykle trvá 6-8 týdnů od zadání zakázky do předání výsledných individuálních reportů

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

 

 

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
DC pro management
 • Znáte ve firmě své talenty?
 • Potřebujete metodu, která Vám pomůže odhalit potenciál zaměstnanců?
 • Zvažujete zavedení Development center, ale nemáte s nimi zkušenost?
 • Chcete nastavit individuální anebo skupinové rozvojové plány?
 • Hledáte metodu, která Vám pomůže změřit efektivitu vzdělávacího programu?

Klíčové charakteristiky

 • jedno až dvoudenní program, jehož cílem je zjistit aktuální stav dovedností pracovníka a především pak jeho potenciál k budoucímu rozvoji. Hodnocení probíhá na základě předem stanovených kritérií nebo kompetencí
 • účastníci během intenzivního programu plní řadu samostatných a interaktivních úkolů (modelové situace, týmová práce, případové studie, prezentace, testy a dotazník, znalostní testy, interview, kompetenční rozhovory)
 • development centrum je vedeno zkušeným moderátorem, účastníky během celého programu hodnotí vyškolení interní a externí hodnotitelé. Development centrum je možné doplnit o průběžnou rozvojovou zpětnou vazbu
 • výstupem je individuální zpráva popisující aktuální úroveň dovedností kandidáta, jeho motivaci, potenciál, dále pak doporučení pro další práci s kandidátem (doporučení dalšího rozvoje, doporučení pro manažera). Na základě výstupů z DC lze také sestavovat individuální a skupinové rozvojové plány

Hlavní přínosy

 • díky intenzitě a rozsahu programu získáte maximum informací pro zhodnocení potenciálu a efektivní nastavení dalšího rozvoje
 • efektivně využijete čas účastníků i zadavatele
 • rozsah získaných informací nabízí široké využití (zpětná vazba, sestavení individuálních rozvojových plánů, nastavení skupinových tréninkových plánů)

Určeno pro

 • všechny úrovně manažerských pozic

Formy

 • Development centrum v délce trvání jednoho dne pro skupinu účastníků
 • 2-denní Development centrum pro vyšší management
 • ½-denní individuální profesní diagnostika (zkrácené DC pro 1-2 účastníky)

Časový rozsah

 • 1-2 týdny fáze přípravy (seznámení s pozicí a společností, nastavení optimální úrovně sledovaných kompetencí, tvorba programu a modelových situací, sestavení diagnostické baterie)
 • 1-2 dny realizace vlastního Development centra
 • 7-10 dnů na vyhodnocení výstupů z DC, sepsání individuálních závěrečných zpráv

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Profesionální manažerské dovednosti
 • Zajímá Vás, jak docílit toho, aby Váš tým byl ještě efektivnější?
 • Chcete mít nejen efektivní, ale i spokojený tým?
 • Jste zvědavý, jak vypadá manažer – profesionál?
 • Co si představíte pod pojmem leadership?

Klíčová témata

 • principy efektivního vedení týmu
 • nezbytné předpoklady a charakteristiky manažera profesionála
 • zásady manažerské komunikace
 • manažerské styly a situační vůdcovství
 • práce s motivací jednotlivců i celého týmu
 • základy timemanagementu

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy vedení lidí
 • zdokonalíte se v komunikačních a manažerských dovednostech
 • získáte zpětnou vazbu na svůj manažerský styl i inspiraci pro další rozvoj Vašich manažerských dovedností
 • získáte užitečné rady a informace o moderních trendech řízení
 • naučíte se, jak zkvalitnit a zefektivnit Vaši manažerskou činnost

Určeno pro

 • manažery a všechny, kdo vedou jednotlivce i týmy
 • supervizory, zástupce manažerů týmů
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah    

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Koučovací dovednosti pro manažery
 • Jak je pro Vás důležitý rozvoj a růst Vašich podřízených?
 • Zajímá Vás, jak docílit toho, aby Váš tým byl ještě efektivnější?
 • Chcete mít samostatný a spokojený tým?
 • Snažíte se neustále zlepšovat své manažerské dovednosti a rozšiřovat obzory svých znalostí?

Klíčová témata

 • hlavní principy koučování
 • základní koučovací dovednosti
 • vztah komunikace a koučování
 • předpoklady efektivního koučování a překonávání možných bariér

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základní principy koučování
 • zdokonalíte se v komunikačních, koučovacích a manažerských dovednostech
 • vyzkoušíte si vedení koučovacího rozhovoru
 • zjistíte, jaké jsou hlavní výhody a přínosy koučování lidí (proč je dobré své podřízené koučovat)
 • naučíte se efektivněji vést svůj tým (své podřízené)

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • interní a externí kouče a supervizory
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • praktický nácvik dovedností
 • modelové situace a rolové hry
 • na přání zákazníka lze použít i formu videotréninku

Časový rozsah

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Využití MBTI při vedení lidí
 • Chcete ke svým podřízeným přistupovat individuálně, seznámit se s vedením lidí z jiného úhlu pohledu?
 • Jste otevřený/á moderním trendům řízení?
 • Zajímá Vás, jak využít osobností typologii MBTI v manažerské praxi?
 • Chcete se vyvarovat chyb při práci se svými podřízenými?
 • Podle čeho volíte optimální způsob jak vést své podřízené?

Klíčová témata

 • role manažera
 • principy efektivního vedení týmu a týmové práce
 • základy osobnostní typologie dle MBTI, silné a slabé stránky jednotlivých typů
 • vliv různých osobností na dynamiku týmu
 • základy efektivní komunikace a doporučení pro komunikaci s různými osobnostními typy
 • využití osobnostní typologie při práci s lidmi (motivace, delegování úkolů, vedení lidí apod.)

Hlavní přínosy

 • osvojíte si základy osobnostní typologie dle MBTI
 • poznáte lépe sami sebe i své podřízené z hlediska různých osobnostních typů
 • zjistíte, jak Váš osobnostní typ ovlivňuje Váš způsob řízení lidí
 • získáte praktická doporučení, jak pracovat s různými typy podřízených
 • naučíte se efektivněji vést svůj tým, komunikovat s podřízenými a zadávat úkoly

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • členy projektových týmů
 • potenciální kandidáty na vedení jednotlivců i skupin

Formy

 • výklad
 • praktický nácvik dovedností
 • řízená diskuse

Časový rozsah    

 • 2 dny

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Manažerský koučovací program

 • Snažíte se neustále zlepšovat své manažerské dovednosti?
 • Preferujete při vedení lidí koučování – a chcete být jako kouč podřízených úspěšný?
 • Chcete své podřízené řídit efektivněji?
 • Zajímá Vás, které jsou Vaše silné manažerské dovednosti? Kde jsou místa pro váš rozvoj?
 • Máte zájem o individuální program šitý na míru právě Vám?

Klíčová témata

 • stanovení rozvojových cílů
 • poznání svého manažerského stylu, možnost koučování na živo (tzv. stínování)
 • analýza silných a slabých stránek manažerských dovedností
 • získání zpětné vazby
 • realizace definovaných cílů rozvoje
 • průběžná zpětná vazba a vyhodnocení dosažených výsledků

Hlavní přínosy

 • obdržíte zpětnou vazbu na Váš manažerský styl i dovednosti
 • získáte konkrétní cíle a výstupy k dalšímu rozvoji
 • posílíte uvědomění svých silných stránek i rozvojových oblastí
 • získáte cenné postřehy k zvýšení efektivity
 • zlepšíte své manažerské dovednosti 
 • naučíte se lépe efektivněji vést a motivovat své podřízené 
 • osvojíte si nové postupy, jak úspěšně řídit své podřízené (včetně těch, kteří jsou pro Vás osobně obtížní či problematičtí)  

Určeno pro

 • manažery a vedoucí týmů
 • potenciální kandidáty na vedení týmů
 • manažery, kteří se zajímají o osobní rozvoj a zlepšení svých dovedností 
 • manažery, kteří prošli kurzy koučování a zajímají se o zpětnou vazbu na své koučování v praxi

Formy

 • assessment
 • individuální koučování 
 • koučovací rozhovory 
 • práce se zpětnou vazbou a uvědoměním
 • po dohodě lze realizovat i koučování v terénu nebo tvz. naživo

Časový rozsah

 • 18 hodin v průběhu předem domluveného období (obvykle 3-6 měsíců)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.


MÁM ZÁJEM O INFORMACE:
Executive Coaching
 • Chcete plně rozvinout svůj manažerský potenciál a snadněji dosahovat svých cílů?
 • Kladete si často otázku po efektivitě své práce?
 • Je pro vás vůdčí role výzvou?
 • Chcete lépe poznat sám sebe a své okolí?

Klíčová témata

 • principy práce leadera
 • stanovení rozvojových cílů a zmapování současné reality
 • pochopení své osobnosti (hodnot, kompetencí a zájmů) a jak se projevuje při vedení lidí
 • hledání možností cest k cíli a jejich realizace
 • pochopení svých silných stránek a jejich intenzivní využívání
 • vyvažování svých rozvojových míst
 • plánování kariéry a identifikace sféry vlivu

Hlavní přínosy

 • odhalíte svůj vůdcovský styl a v čem je jeho síla
 • získáte podporu a nástroje pro svůj rozvoj
 • objevíte své zdroje a možnosti
 • urychlíte svůj pokrok ve stanovených rozvojových oblastech
 • získáte inspiraci a doporučení pro další rozvoj

Určeno pro

 • všechny manažery a lídry v řídících funkcích, kteří chtějí něco změnit
 • všechny manažery a lídry, kteří chtějí využít koučování jako efektivní metody seberozvoje

Formy

 • individuální koučovací program
 • 10 koučovacích sezení
 • je možné zařadit koučování na živo, tzv. stínování

Časový rozsah     

 • 10 koučovacích sezení (á 1,5 hodiny)

Pro bližší informace si sjednejte schůzku s naším konzultantem.

MÁM ZÁJEM O INFORMACE: