8 KROKŮ PRODEJE

Zlepšit úspěšnost obchodních jednání.
Zvýšit prodejní vý kon, obrat i zisk u no vých i stá vajících zákazníků.
Posílit efektivitu jednání s klientem.
Umět lépe zvládat námitky .
Přesvědčivěji pr ezentovat výhody nabíz ených produktů a užitku pr o zákazníka.
Zvýšit motiv aci prodejců pro vlas tní rozvoj a další zvy šování úspěšnosti.
Umět př enést znalos ti a do vednosti do praxe.

PARTNERSKÝ PRODEJ

Potřebujete zvý šit efektivitu prodeje?
Chcete lépe po znat s vé silné a s labé s tránky v pr odeji?
Je pro Vás důležité nejen r ychle prodat, ale i mít dlouhodobé a s pokojené klienty (zákazníky )?
Jaké do vednosti po važujete u pr odejce za ur čující?
Klíčová témata
role a char akteristika ús pěšného prodejce
základy efektivní prodejní komunikace
práce s námitkami zákazníků

MBTI V PRODEJI

Chcete lépe po znat s vé silné a s labé s tránky v pr odeji?
Zdají se V ám někteří zákazníci jiní či obtížnější než ti os tatní?
Je pro Vás důležité mít ef ektivní tý m obchodních zástupců?
Co Vás napadá při spojení slo v úspěšnost pr odeje a osobnost?

DOVEDNOSTI VYJEDNÁVÁNÍ

Potřebujete zvý šit efektivitu prodeje?
Chcete lépe po znat s vé silné a s labé s tránky v pr odeji?
Je pro Vás důležité nejen r ychle prodat, ale i mít dlouhodobé a s pokojené klienty (zákazníky )?
Jaké do vednosti po važujete u pr odejce za ur čující?
Klíčová témata
role a char akteristika ús pěšného prodejce
základy efektivní prodejní komunikace
práce s námitkami zákazníků

Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5

IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praze
office@coachingsystems.cz, +420 731 186 169